ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Aρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί
να ελεχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986
Προς: (1)
Ο-Η (όνομα):
Επώνυμο:
Όνομα και επώνυμο πατέρα:
Όνομα και επώνυμο μητέρας:
Όνομα και επώνυμο συζύγου:
Ημερομηνία γέννησης: (2)
Τόπος γέννησης:
Τόπος κατοικίας: Οδός Αριθ Τ.Κ
Αριθμός δελτίου ταυτότητας:
-Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του 1599/1986(3) δηλώνω ότι
Ημερομηνία:
O-H δηλ..
 
(Υπογραφή)