Έλεγχος Εκπομπών/Προειδοποιητική Λυχνία Διαχείρισης Κινητήρος

Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία ελέγχου εκπομπών δείχνει ότι απαιτείται κάποια ενέργεια.

1. Η προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήνει ή ανάβει σταθερά;

Ανάβει σταθερά: Αφαιρέστε το κλειδί για 30 δευτερόλεπτα, επανατοποθετήστε το και ανάψτε τον κινητήρα. Πηγαίνετε στο Βήμα 2.
Αναβοσβήνει: Πηγαίνετε στο Βήμα 2.

2. Ο κινητήρας έχει δονήσεις και σβήνει κατά τη λειτουργία του;

Ναι: Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έναν διαγνωστικό έλεγχο.
Όχι: Πηγαίνετε στο Βήμα 3.

3. Μπορείτε να μεταφέρετε το όχημα με ασφάλεια σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο;

Ναι: Προσοχή κατά τη διάρκεια της οδήγησης προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Όχι: Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 699-5063373 ή καλέστε την οδική βοήθεια.